Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

1. Správce osobních údajů:

Zabýváme se zprostředkováním obchodu s nemovitostmi a jako takoví musíme po nezbytně nutnou dobu shromažďovat, zpracovávat a spravovat Vaše osobní údaje.

Pokud se stanete naším klientem – REAL CHEB reality s. r. o. bude správcem Vašich osobních údajů.

 2. Účel zpracování osobních údajů:

Vaše osobní údaje spravujeme a zpracováváme za účelem

zpětného kontaktování k poskytnutí informací, které jste si od nás vyžádali prostřednictvím elektronického formuláře, elektronickou poštou, telefonicky, osobně či požadavkem v listinné podobě

poskytování zprostředkova­telských realitních služeb – ze zákonných důvodů musíme Vaše osobní údaje uvádět ve zprostředkovávaných smlouvách a v souvisejících dokumentech (smlouva zprostředkova­telská, kupní, darovací, nájemní, směnná, o zřízení služebnosti, dohody o zrušení práv, návrh na vklad práva do KN aj.)

vedení účetnictví o našich příjmech a výdajích, zejména pak o přijatých platbách a o hospodaření s nimi, jak vyplývají z předpisů upravujících daně, účetnictví a provádění hotovostních plateb, a jak jsme Vám smluvně zavázáni k nakládání s Vašimi finančními prostředky svěřenými nám do úschovy

3. Jaké údaje o Vás zpracováváme:

jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo bankovního účtu, telefonní číslo, elektronická adresa, čísla dokladů a další, které nám zanecháte v průběhu zprostředkovávaného obchodu nebo při poskytování jiné realitní služby.

Všechny tyto údaje zpracováváme jen v rozsahu nezbytném pro realizaci zprostředkovávané realitní služby, a to pouze na interním firemním uložišti s omezeným přístupem, kde s nimi pracují pouze proškolení a kompetentní zaměstnanci. V tištěné podobě pak takové informace uchováváme v uzamčených skříních, k nimž mají přístup a pracují s nimi pouze k tomu pověření a proškolení zaměstnanci.

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a dále orgány veřejné moci.

Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

4. Právní základ zpracování osobních údajů:

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí
Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

5. Doba, po kterou Vaše osobní údaje zpracováváme:

Vaše osobní údaje zpracováváme jednak po dobu stanovenou zákonem o účetnictví a souvisejícími předpisy, a jednak po dobu, po kterou jste naším klientem z titulu zprostředkovatelské nebo zprostředkovávané smlouvy, a následně pak ještě dva roky poté.

6. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů:

právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům = informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, a vydání kopie zpracovávaných osobních údajů

právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme, zjistíte-li v nich nesprávnosti

právo na omezení zpracování = musíme označit Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Je-li Vámi omezeno zpracování údajů nezbytných pro provedení zprostředkovávané služby, pak službu neprovedeme

právo na výmaz osobních údajů = vztahuje se pouze na údaje, které se nemusí uchovávat ze zákonných důvodů

právo na přenositelnost osobních údajů = můžete požadovat, abychom Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci či zpracovateli

právo vznést námitku proti zpracování – pokud takovou námitku vznesete, jsme oprávněni ve zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné důvody pro zpracování a pokud půjde o zpracování nezbytné pro provedení zprostředkovávané služby dle právních předpisů.

Všechna tato práva můžete uplatnit písemně elektronicky na adrese realcheb@realcheb.cz nebo poslat v listinné podobě na adresu sídla naší společnosti.

Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. V ČR je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 22, 17000 Praha 7, www.uoou.cz.

K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace