Realitní poradna

GDPR = přísnější ochrana osobních údajů

1. Správce osobních údajů:

Zabýváme se zprostředkováním obchodu s nemovitostmi a jako takoví musíme po nezbytně nutnou dobu shromažďovat, zpracovávat a spravovat Vaše osobní údaje.

Pokud se stanete naším klientem – REAL CHEB reality s. r. o. bude správcem Vašich osobních údajů.

 2. Účel zpracování osobních údajů:

Vaše osobní údaje spravujeme a zpracováváme za účelem

zpětného kontaktování k poskytnutí informací, které jste si od nás vyžádali prostřednictvím elektronického formuláře, elektronickou poštou, telefonicky, osobně či požadavkem v listinné podobě

poskytování zprostředkova­telských realitních služeb – ze zákonných důvodů musíme Vaše osobní údaje uvádět ve zprostředkovávaných smlouvách a v souvisejících dokumentech (smlouva zprostředkova­telská, kupní, darovací, nájemní, směnná, o zřízení služebnosti, dohody o zrušení práv, návrh na vklad práva do KN aj.)

vedení účetnictví o našich příjmech a výdajích, zejména pak o přijatých platbách a o hospodaření s nimi, jak vyplývají z předpisů upravujících daně, účetnictví a provádění hotovostních plateb, a jak jsme Vám smluvně zavázáni k nakládání s Vašimi finančními prostředky svěřenými nám do úschovy

3. Jaké údaje o Vás zpracováváme:

jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo bankovního účtu, telefonní číslo, elektronická adresa, čísla dokladů a další, které nám zanecháte v průběhu zprostředkovávaného obchodu nebo při poskytování jiné realitní služby.

Všechny tyto údaje zpracováváme jen v rozsahu nezbytném pro realizaci zprostředkovávané realitní služby, a to pouze na interním firemním uložišti s omezeným přístupem, kde s nimi pracují pouze proškolení a kompetentní zaměstnanci. V tištěné podobě pak takové informace uchováváme v uzamčených skříních, k nimž mají přístup a pracují s nimi pouze k tomu pověření a proškolení zaměstnanci.

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a dále orgány veřejné moci.

Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

4. Právní základ zpracování osobních údajů:

Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí
Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

5. Doba, po kterou Vaše osobní údaje zpracováváme:

Vaše osobní údaje zpracováváme jednak po dobu stanovenou zákonem o účetnictví a souvisejícími předpisy, a jednak po dobu, po kterou jste naším klientem z titulu zprostředkovatelské nebo zprostředkovávané smlouvy, a následně pak ještě dva roky poté.

6. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů:

právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům = informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, a vydání kopie zpracovávaných osobních údajů

právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme, zjistíte-li v nich nesprávnosti

právo na omezení zpracování = musíme označit Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Je-li Vámi omezeno zpracování údajů nezbytných pro provedení zprostředkovávané služby, pak službu neprovedeme

právo na výmaz osobních údajů = vztahuje se pouze na údaje, které se nemusí uchovávat ze zákonných důvodů

právo na přenositelnost osobních údajů = můžete požadovat, abychom Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci či zpracovateli

právo vznést námitku proti zpracování – pokud takovou námitku vznesete, jsme oprávněni ve zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné důvody pro zpracování a pokud půjde o zpracování nezbytné pro provedení zprostředkovávané služby dle právních předpisů.

Všechna tato práva můžete uplatnit písemně elektronicky na adrese realcheb@realcheb.cz nebo poslat v listinné podobě na adresu sídla naší společnosti.

Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. V ČR je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 22, 17000 Praha 7, www.uoou.cz.

Od 25. 5. 2018 platí Nařízení Evropského parlamentu a Rady číslo 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). I my se jím řídíme.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním uvedených osobních údajů - Podmínky ochrany osobních údajů

7 kriterií pro správný výběr realitní kanceláře

Volba kvalitní realitní kanceláře je základem úspěchu při prodeji Vaší nemovitosti. Proto si předem zjistěte:

 1. jak dlouho je realitní kancelář na trhu
 2. kolik nemovitostí již prodala
 3. kolik nemovitostí má ve své nabídce
 4. jaké služby Vám poskytne a kolik za ně zaplatíte
 5. jak a kde bude Vaši nemovitost nabízet
 6. jak dlouho v ní pracují její makléři
 7. jak vystupují a jak jsou odborně zdatní

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním uvedených osobních údajů - Podmínky ochrany osobních údajů

10 znaků dobré realitní kanceláře

 1. Při prvním kontaktu s Vámi Vám NIKDY NELŽE, že má kupce na Vaši nemovitost – NIKDO nemá kupce dříve než si Vaši nemovitost prohlédl
 2. NIKDY NELŽE, že Vaši nemovitost prodá za nereálnou cenu – pokud ano, chce Vaši nemovitost získat do své nabídky a později Vás bude nutit ke slevám
 3. NIKDY neroznáší lístečky typu „v této ulici koupím dům“, „v tomto domě koupím byt“ – pokud ano, chce Vaši nemovitost získat do své nabídky a Vás dlouhodobě zavázat smlouvou
 4. NIKDY nenabere nemovitost, aniž by si prověřila její právní stav (vlastnictví, závazky, exekuce, insolvence atd.)
 5. NIKDY nekomplikuje podmínky zprostředkova­telských smluv výpovědními lhůtami a přehnanými sankcemi za jejich nedodržení
 6. NIKDY nezamlčuje vady nemovitostí, o kterých ví
 7. NIKDY Vás nenutí k okamžitým rozhodnutím
 8. NIKDY nehospodaří s Vašimi penězi; upřednostňuje advokátní, notářskou či bankovní úschovu kupních cen
 9. NIKDY nepomlouvá konkurenci
 10. VŽDY dodržuje sjednané dohody.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním uvedených osobních údajů - Podmínky ochrany osobních údajů

Bez realitky opravdu snadno a rychle?

Každý prodej nemovitosti je souhrnem několika základních kroků, bez kterých se nelze obejít. Znáte je opravdu všechny? Položte si 10 základních otázek:

 1. Jaká je optimální prodejní cena Vaší nemovitosti?
 2. Jaká je cílová skupina zájemců, kterou je potřebné s nabídkou Vaší nemovitosti přednostně oslovit?
 3. Jaké nemovitosti na trhu mohou konkurovat Vaší nabídce a čím?
 4. Jak můžete prezentovat nabídku Vaší nemovitosti a s jakou účinností?
 5. Jak poznáte seriozního zájemce o Vaši nemovitost od neseriozních makléřů, „realitních turistů“ či přímo podvodníků?
 6. Jaké různé způsoby financování obchodu může zájemce o Vaši nemovitost využít?
 7. Jaké může zájemce o Vaši nemovitost uplatňovat smluvní pokuty a jaké sankce hrozí Vám?
 8. Jak má vypadat kupní smlouva chránící Vaše zájmy?
 9. Jakou kompletní smluvní dokumentaci musíte předat a převzít při uzavření kupní smlouvy?
 10. Jaké daně souvisí s převodem Vaší nemovitosti a kdo je platí?

Neznáte odpověď na některou z nich?

Napište nám, ještě máme volná zakázková místa!
My se o prodej Vaší nemovitosti postaráme.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním uvedených osobních údajů - Podmínky ochrany osobních údajů

7 věcí, které rozhodně nechcete při prodeji Vaší nemovitosti

 1. Nechcete svoji nemovitost prodávat příliš dlouho. Čas jsou peníze.
 2. Nechcete zbytečně hradit provozní náklady, výdaje na údržbu a další poplatky související s vlastnictvím nemovitosti. I zde platí, že čas jsou peníze.
 3. Nechcete věnovat svůj čas řadě neproduktivních prohlídek se zájemci, kteří si Vaši nemovitost koupit nechtějí nebo nemohou. Samozřejmě, čas jsou peníze.
 4. Nechcete neustále čelit nabídkám na spolupráci od různých realitních makléřů nevalných profesních kvalit bez toho, že máte možnost si jejich nabídky odborně vyhodnotit. Správně, čas jsou peníze!
 5. Nechcete studovat marketing, prodejní dovednosti, taje reklamních sloganů ani psychologii možných zájemců o Vaši nemovitost. To zabere spoustu času a čas jsou peníze.
 6. Nechcete zkoumat podmínky hypotečních bank a taje zástavních smluv. Samozřejmě, čas jsou peníze!
 7. NECHCETE PŘIJÍT O PENÍZE!

Vaše peníze jsou naše starost!

Vaše starosti s prodejem nemovitosti přenecháte nám.

Napište nám a ušetřete tak své peníze

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním uvedených osobních údajů - Podmínky ochrany osobních údajů

Úschova kupní ceny

Úschova kupní ceny u třetí nezúčastněné osoby obchodu je dnes běžná a hojně doporučovaná. Zajišťuje se jí bezpečný převod nemovitosti a peněz.

Nejčastěji je využívána úschova bankovní, advokátní či notářská. Je to placená služba, výše úplaty je odvozena od uschované částky a délky úschovy.

Chcete vědět, co vše lze v rámci úschovy sjednat?
Potřebujete poradit, jaká úschova je nejvýhodnější?
Napište nám, rádi to pro Vás uděláme.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním uvedených osobních údajů - Podmínky ochrany osobních údajů

Kupní cena

Stanovit optimální prodejní (kupní) cenu nemovitosti v daném místě a čase je nelehký úkol a vyžaduje mnoho zkušeností. Ceny nemovitostí nabízených na internetu jsou obvykle jen přání prodávajících. Jsou to ceny, za které se nemovitosti nabízejí, nikoliv ceny, za které se nemovitosti skutečně prodají.

Dáte nízkou cenu, proděláte. Dáte vysokou, neprodáte.

Skutečné ceny jsou v archivech dlouhodobě působících realitních kanceláří!

Potřebujete posoudit požadovanou kupní cenu nemovitosti?
Potřebujete stanovit prodejní cenu nemovitosti?
Napište nám, rádi to pro Vás uděláme.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním uvedených osobních údajů - Podmínky ochrany osobních údajů

Znalecký posudek

Ve znaleckém posudku o nemovitosti je stanovena její cena podle platné oceňovací vyhlášky a za účelem, ke kterému se znalecký posudek pořizuje. Nejčastěji se zpracovává pro daňové účely.

Pro daň z nabytí nemovitých věcí se znalecký posudek již nevyžaduje, nahrazuje se určením směrné hodnoty nemovitosti.

Víte, že směrná hodnota nemovitosti může být mnohem vyšší než cena stanovená znaleckým posudkem a tak zaplatíte vyšší daň?
Chcete vědět více?
Potřebujete znalecký posudek? My ho pro Vás zajistíme.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním uvedených osobních údajů - Podmínky ochrany osobních údajů

Kupní smlouva

Kupní smlouva je zásadním převodním dokumentem.

Obvykle kupujeme nebo prodáváme nemovitost 1× za život. Ochraňme si tedy svá práva a povinnosti!

Náš obchod s nemovitostí je jedinečný, má své specifické podmínky. Proto i kupní smlouva musí být jedinečná a originální.

Tzv. universální smlouva z internetu nás může spíše poškodit!

Chcete mít kvalitní kupní smlouvu se všemi právními náležitostmi?
My ji pro Vás zajistíme. Napište nám

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním uvedených osobních údajů - Podmínky ochrany osobních údajů

Daně

Pokud prodáte či koupíte nemovitost, musíte počítat i s daňovým zatížením. K obchodu s nemovitostí se vztahuje zejména daň z nabytí nemovitých věcí a  následuje ji daň z nemovitých věcí. Může Vám ale vzniknout i povinnost zaplatit daň z příjmu či daň z přidané hodnoty (DPH). Všechny tyto daně znamenají povinnost vyplnit složité formuláře daňových přiznání.

Nejste si jisti, zda Vám konkrétní daňová povinnost vznikla?
Máte problémy s vyplněním daňových přiznání k nemovitostním daním?

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním uvedených osobních údajů - Podmínky ochrany osobních údajů

Společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je právnická osoba. Vykonává správu společných částí domu místo vlastníků bytů a nebytových prostorů vymezených v domě. Každý vlastník jednotky v domě je povinen přispívat do fondu na údržbu společných částí domu.

Vznik společenství vlastníků upravuje občanský zákoník.

Víte, že se může stát, že katastrální úřad nezapíše vlastnické právo k bytu z důvodu absence společenství vlastníků jednotek v domě?
Víte, jak zjistit existenci SVJ?

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním uvedených osobních údajů - Podmínky ochrany osobních údajů

PENB

PENB je zkratka pro průkaz energetické náročnosti budovy. Ten vypovídá o energetické náročnosti konkrétní stavby z hlediska spotřeby elektrické energie, plynu a tepelné energie. Musí být vypracován v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. a výhradně energetickým specialistou.

Víte, u kterých staveb musí PENB být a kdy se nevyžaduje?
Věděli jste, že si smluvní strany obchodu s nemovitostí musejí předat PENB u podpisu kupní smlouvy, jinak hrozí vysoká sankce?

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním uvedených osobních údajů - Podmínky ochrany osobních údajů
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace